โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาบริการ ราชภัฏ สะลวง