โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา