ตรวจคัดกรองโควิด COVID 19

Rapid Antigen Test

Rapid Antigen Test

 

การตรวจคัดกรองก่อนเข้าทำงานของพนักงาน  PG  บริษัท พรหมสุวรรณ์ กลาส จำกัด (เชียงใหม่) ในสถานการณ์โควิด ทุกคนจำเป็นต้องปฎิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อความหมั่นใจของลูกค้า และความปลอดภัยของพนักงานทุกคนในการทำงาน  ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด  19  ทางบริษัทจึงได้มีการตรวจคัดกรองแบบ Rapid Anting Teat  (ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบเร่งด่วน)  ให้กับพนักงานและแจ้งให้พนักงานทุกคนปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

D = Distancing   การเว้นระยะห่างระหว่างกัน

M = Mask wearing  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H = Hand wearing  ล้างมือบ่อยๆ(ให้สะอาด)

T = Testing  ตรวจวัดอุณหภูมิ / ตรวจหาเชื้อโควิด 19  (เฉพาะกรณี)

T = Thaichana  ไทยชนะ